Tezler

Doktora Programı Mezunları

 

2016 SERT, Havva Hâle
2015  DEMİRKOL, Neslihan
2015  ATABAĞSOY, Naim Erken Dönem Cumhuriyet Romanında Gayrimüslime Bakış
 2015  DEMİR, Meryem Genç edebiyatın gençleri : geç dönem Osmanlı romanında gençlik, gelecek ve idealler
2015  KURTULUŞ, Meriç Gazavâtnâme türünün romans-epikten biyografiye dönüşümü
2014  TEK, Ayhan Osmanlı Edebiyatında Mem u Zin Mesnevisi ve Yayılımı
2014  AYDIN, Hilal Kadın Yazınında Delilik
2014  ÖZTÜRK BİTİK, Başak Evliya Çelebi Seyahatname’sinde Osmanlı Tarihi ve Kurmaca
2013  ÖZER, Nilay Nâzım Hikmet’in Memleketimden İnsan Manzaraları’nda imajlar: Toplum, tarih ve sinema
2012  UÇAR, Aslı Teselliyi Eşyada Aramak: Türkçe Romanda Nesneler.
2012  GÜNAYDIN, Ayşegül Utku Cumhuriyet Öncesi Kadın Yazarların Romanlarında Toplumsal Cinsiyet ve Kimlik sorunsalı (1877-1923).
2012  KARAKOÇ, Kani İrfan Ulus Devletleşme Süreci ve “Türk” Edebiyatının İnşâsı.
2012  ÖZAY, Yeliz Evliya Çelebi’nin Acayip ve Garip Dünyası.
2012  ALP, Ruken Türkçe şiirde “kadın” şairlerin poetikalarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi.
2011  USLU, Mehmet Fatih Melodram ve Komedi: Osmanlı’da Türkçe ve Ermenice Modern Dramatik Edebiyatlar.
2011  PELVANOĞLU, Emrah Tanzimat ve Metatarih: Namık Kemal’in Tarih Anlatılarının Poetikası.
2011  CANKARA, Murat İmparatorluk ve Roman: Ermeni Harfli Türkçe Romanları Osmanlı/Türk Edebiyat Tarihyazımında Konumlandırmak.
2011  UYANIK, Seda Osmanlı-Türk Anlatılarında Bilime Yönelişin Mantığı ve Gelecek Tasarıları.
2010  AKGÜL, Alphan Yusuf Yahya Kemal Beyatlı Şiirinde Düzyazı ve Dünyevilik.
2010  ULUGTEKİN, Melahat Gül İzlem ve Biçem İlişkisi Açısından Suat Derviş Romanlarının Türk Edebiyatındaki Yeri.
  2009 ÇULHAOĞLU, Fatman Gülşen Osmanlı Şiirinde Kadın Şairin Poetikası: Leylâ Hanım.
2009  AYAYDIN CEBE, Günil Özlem 19. Yüzyılda Osmanlı Toplumu ve Basılı Türkçe Edebiyatı: Etkileşimler, Değişimler, Çeşitlilik.
2009  DÜNDAR, Hülya Nahit Sırrı Örik’in Romanlarında Narsisist Entrikalar.
2009  ERGÜL,Mehmet Selim Türk Şiirinde Taşra: 1859-1959.
2009  AKSOY, Süreyya Elif Peyami Safa’nın Romanlarında Modernleşme ve Mekân.
2008  BAŞLI, Şeyda ‘Ulusal Alegori’den İmparatorluk Eğretilemesine: Osmanlı Romanında Çok-Katmanlı Anlatı Yapısı.
2007  ARMAĞAN, Yalçın Türk Şiirinde Modernizm.
2007  DİRLİKYAPAN, Murat Devrim Phoenix’in Evrimi : Edip Cansever’de Dramatik Monolog.
2007  DÜNDAR, Leyla Burcu Edebiyat Sosyolojisi Açısından Türk Öykücülüğü: 1990-2005.
2007  ÖZATA DİRLİKYAPAN, Jale Yazınsal Kavrayışta Köklü Bir Değişim: Türk Öykücülüğünde 1950 Kuşağı.
2007  SERDAR, Ali Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanlarında Ahlak Sorunsalı.
2007  TUTUMLU, Reyhan Vüs’at O. Bener’in Yapıtlarına Anlatıbilimsel Bir Yaklaşım.
2006  CANER, Fırat Turgut Uyar’ın Huzursuzluğu.
2006  DURMUŞ, Tûbâ Işınsu İsen II. Selim Dönemi Sonuna Kadar Osmanlı Edebî Hâmîlik Geleneği.
2005  AYTEMİZ, Beyhan Uygun Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Aşk İlişkileri.

 

Yüksek Lisans Programı Mezunları

 

2015 AKCAN, Melike Aysu II. Mehmet Dönemi : “Osmanlı Padişahı” ve Divan Edebiyatı İnşası Arasındaki İlişki
2015 ÇELİK ÖNAL, Pınar Ali Şîr Nevâî’nin Osmanlı Edebiyatı Üzerine Etkisi ve Bu Etkiye Bir Örnek Olarak Ferhâd u Şîrîn Mesnevîsi
2015 AKBULUT, Çağdaş Yusuf Toplumsal Yapıdan Zihinsel Yapıya Oğuz Atay’da Özne ve Dilin Yaratımı
2015 ŞAHİN YEŞİL, Sinem Bilge Karasu Yazının’da “Yerin Ruhu” : Göçmüş Kediler Bahçesi’nin Anlatı Dünyaları
 2015  İNCE, Hilal Gaye Halide Edib Adıvar’ın Hikâyelerinde Kadınlar
2014 UYGUN, İsmail Cumhuriyet Dönemi Tarihî Romanları 1923-1946: “Eski” Kahramanların Yeni Söylemleri
2014 BAYKAL, Nurulhude
2014 SAĞLAM, Müzeyyen Orhan Pamuk’un Romanlarında Erkeğin İktidarı
2014 AKYOL, Ercan Bâburnâme : Bir Birey Olarak Bâbur ve Yeni Bir Nasihatnâme Türü
 2014  YERLİKAYA, Aslı Nev’î-zâde Atâyî’nin Üç Mesnevisinde Cinsel Söylemler ve İktidar İlişkileri
2014 KEKEÇ, Nuran Ahmet Mithat Efendi’de Mizahın Toplumsal Cinsiyeti
2013 ONAY, Ebru 15. Yüzyıldan 18. Yüzyıla Kasidelerde İdeal Hükümdar Portresi ve Hükümdarın Metaforik Sunumu
 2013  DURGUNAY, Banu Seküler Hayatla Tasavvuf Arasındaki İlişkide Köprü Metinler: Sâkînâmeler
 2013  YENİAY, Müesser Öteki Bilinç: Gerçeküstücülük ve İkinci Yeni.
 2013 SEZEN, Güneş Türkçe Şiirde Lirik ve İdeoloji Okumaları ve Marksist Bir Ara Konum: Niyazi Akıncıoğlu.
2013 SEVİNÇ, Gizem Türk Edebiyatında İslamcı Mizah: Ömer Faruk Dönmez Romanları.
2013 EBADİ, Gheis Osmanlı-Türk Edebiyatında İlginç Bir Çeviri Örneği: İlhâmî’nin Gûy u Çevgân Çevirisi.
2012 ERDEM, Servet Osmanlı-Türk Romanında Ulusal Oryantalizm ve Oryantalist Uluslaşma.
2012 ULUSOY ARANYOSİ, Ezgi Türkçe Edebiyatta Kolektif Belleğin Yansımaları.
2012 BAŞER ÇOBAN, Seda Tanzimattan Servet-i Fünûn’a Anneliğin Kaybı ve Çocuksuzluk.
2012 DİK, Tuba Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Ressentiment’ın Dönüşümü: Nezihe Muhiddin ve Leylâ Erbil.
2011 YILDIRIM, Çiğdem Arketip Bir Yolculuk İçinde, Narsistik Bir Kitap Biçiminde: Beyaz Kale.
2011 KORKMAZ, Nurseli Gamze Gaston Bachelard’ın Psikanalitik Yaklaşımıyla Ahmed Hâşim’in Şiirlerinde Ateş.
2011 YAVUZ, Ayşe Duygu Düzenin ve Kadının Karşısında Bir “Garip” Oğuz Atay.
2011 AKA, Belde Nâbi’nin ‘Orta İnsan Tipi’nin Hersekli Ârif Hikmet’teki Değişimi.
2011 KURTULUŞ, Meriç Osmanlı Şiirinin Modernleşme Sürecinde “Kadın”ın Doğuşu: Nigâr Hanım’ın Şiirlerinde Dişil Söylem Üretimi.
2011 YILMAZTÜRK, Müge Tanzimat Romanlarında Erkek Narsisizmi.
2011 ABALI, Nefise Halk Anlatılarında Ensest.
Danışman: Prof. Talât Halman.
2011 AKDİK, Hazel Melek Kuvâyi Milliye ve Şeyh Bedrettin Destanı’nda Halk Edebiyatının Dönüşümü.
2010 AYDEMİR, Uygar Cenap Şahabettin’in Seyahat Mektuplarında Oryantalist Etkiler.
2010 ATABAĞSOY, Naim Edip Cansever Şiirinde Tek Seslilik: Tragedyalar ve Ben Ruhi Bey Nasılım.
2010 AKDENİZ, Sıla Asaf Hâlet Çelebi Şiirlerinde Ara Konumda Fantastik.
2010 TANRIBUYURDU, Erol Marksist Edebiyat Eleştirisi ve Fethi Naci’nin Eleştiri Anlayışı.
2010 GÜVEN, Oğuz Sait Faik’in Hikâye ve Romanlarında Homoerotizm, Erkek İmgesi ve Kadın Temsilleri.
2010 KOCABAY, Hatice Ahmet Hâşim Şiirlerinde Zaman.
2009 BİTİK, Başak Okurunu Arayan Romanlar: 19.Yüzyıl Osmanlı-Türk Romanlarında Okur Profili.
2009 YÜCE, Başak Galatât-ı Terceme Defterleri’nde Çeviri Normları.
2009 TÜRKER, Elif Hasan Ali Toptaş Romanlarında “Belirsizliğin Bilgeliği”: Bir Okuma Önerisi.
2009 GÜR, Nagihan Latîfî’nin Eleştirel Perspektifinden Osmanlı Divan Şiirinin Poetikası.
2009 YEŞİL, Nilüfer Nezihe Muhiddin, Kadın Gotiği ve Gotik Kahramanlar.
2009 AKSOY SHERIDAN, R. Aslıhan Ahmet Mithat Efendi Romanlarında Metinsel Kararsızlık.
2009 KOCAER, Sibel Osmanlı’ya Nasihat: Pendnâme-i ‘Azmî.
2008 AYGÜN, Arzu Tutunamayanlar’da ‘Oyun’ Kavramı.
2008 ÇAMKARA, Ayşe Bilgiye Açılan Kapılar: Ahmet Mithat Efendi ve İsmail Gaspıralı’nın Eserlerinde Avrupalı Kadınlar.
2008 TÜZİN, Derya Sürgün Yolunda Bir Yenileşme Serüveni : Mihnet-Keşan.
2008 AYDIN, Hilal 19. Yüzyıl Osmanlı-Türk Edebiyatında Öykü.
2008 TOÇOĞLU, Nurdan Tuhfe Necati Bey, Baki, Nef’i ve Nedim’de Doğa’dan Mekan’a Dönüşüm.
2008 YEKDEŞ, Ömer Faruk Nazım Hikmet ve Cegerxwin’de Aşk Şiirinin İdeolojisi.
2008 TERZİOĞLU, Öykü Nazım Hikmet’in Sömürgecilik Karşıtı Şiirlerinde Romanlaşma, Çok Seslilik ve Mizah.
2007 ALP, Ruken Gülten Akın Şiirlerinde Kadın Duyarlılığı.
2007 BUĞRA, Meliha Gökşen Behçet Necatigil Poetikasında Şair.
2007 DEMİREL, Serhat Ziya Osman Saba’nın Şiirinde Ev.
2007 ERGİNCİ, Erkan Öteki Metinler, Öteki Kadınlar: Ermeni Harfli Türkçe Romanlar ve Kadın İmgesi.
2007 KEBELİ, Sevim Sömürgeciliğe Karşı: Abdülhak Hâmid Tiyatrosu.
2007 RAHİMGULİYEV, Bayram Osmanlı Edebiyatında Dönüşümün Şiiri: Sulhiyyeler.
2007 RILEY, Arif Nathaniel Brann Orhan Pamuk’un Kar’ında Epigrafik İlişkiler.
2007 SÜRELLİ, Bahadır XVIII. Yüzyıl Osmanlı Şiirinde Değişim ve Sünbülzâde Vehbî’nin Şevk-engîz’i.
2007 ŞAFAK, Burcu Füruzan’ın Öykülerinde Anne-Kız İlişkisi.
2007 TUĞCU, Emine Şehrengizler ve Âyîne-i Hûbân-ı Bursa: Bursa Şehrengizlerinde Güzeller.
2007 UÇAR, Aslı 1950’ler Türkiye’sinde Edebiyat Dergiciliği: Poetikalar ve Politikalar.
2007 GÜNAYDIN, Ayşegül Utku Tanzimat Romanında Kamusal Alan ve Serbest Zaman Etkinlikleri.
2007 UYANIK, Seda 19. Yüzyıl Osmanlı-Türk Romanında Gayrimüslim İmgeleri.
2006 DEMİRKOL,Neslihan Can Yücel`in Shakespeare çevirilerinde “Sadakat”.
2006 EREKLİ, Arzu Medeni ya da Müslüman: Popüler Aşk Romanlarında Feyzâ Olmak.
2006 PELVANOĞLU, Emrah Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiir Eleştirisinde Avrupa Merkezlilik.
2006 TİMUROĞLU BOZKURT, Senem Esat Mahmut Karakurt’un Roman(s)larında Erkek Kahramanlar.
2006 TUNÇ, Gökhan Çağdaş Mesnevînin Peşinde.
2006 YILDIRIM, Tuğba Lehcetü’l Hakâyık’ta Mizah Söylemi.
2005 AKGÜL, Alphan Oktay Rifat Şiirinde Güneş’in Üç Hâli.
2005 AKKIYAL, Berna Adalet Ağaoğlu’nun Dar Zamanlar Üçlemesinde ‘Kimlik’ Sorunsalı.
2005 ARLI, Melike Sıla Kemalettin Tuğcu Romanları: Özgün Bir Popüler Edebiyat Türü.
2005 BALCI ALTINTAŞ, Ayşe Türklerin Sherlock Holmes’ü Amanvermez Avni.
2005 CANBAZ, Firdevsz Fatma Aliye Hanım’ın Romanlarında Kadın Sorunu.
2005 ÇETAKU, Drita Nazlı Eray’ın Yapıtlarında (Oto)Biyografik Öğeler.
2005 ERLEVENT, Damla Halide Edib Adıvar’ın Son Dönem Romanlarında İstanbul’da Gündelik Hayat ve Müzik.
2005 GÜNEŞ, Aslı Kemalist Modernleşmenin Adab-ı Muaşeret Romanları: Popüler Aşk Anlatıları.
2005 ÖZER, Nilay Turgut Uyar’ın Divan’ında Bir Araç Olarak Biçim.
2005 SAYERS, David Selim Tıflî Hikâyelerinin Türsel Gelişimi.
2005 KAYHAN YEŞİLYURT, Türkân Kadın Şairde Kadın: Şükufe Nihal’in Şiirleri.
2004 AKSOY, Süreyya Elif Aşk-ı Memnu’da Cennet İmgeleri.
2004 CANKARA, Murat Ahmet Mithat ve Beşir Fuat’a Göre Gerçekçilik.
2004 DÜNDAR, Hülya Leylâ Erbil’in Romanlarında Cinsellik Sorunsalı.
2004 GÖKÇE, Yeşim Melih Cevdet Anday Tiyatrosunda Şiirsel Adalet.
2004 GÖZCÜ, Sevim Ayaşlı ile Kiracıları’nda Anlatıcı Sorunsalı.
2004 KIRŞALLIOBA, Münevver Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı’nda Olay Örgüsü.
2004 KORKMAZ, Gülsüm Ezgi Sûrnâmelerde 1582 Şenliği.
2004 TEZCAN, Esma Pargalı İbrahim Paşa Çevresindeki Edebî Yaşam.
2004 ULUĞTEKİN, Melahat Gül Ahmet Vefik Paşa’nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière.
2003 AKSU, Nuri Adnan Benk ve Türkiye’de Modern Edebiyat Eleştirisi.
2003 ALTIKULAÇ, Refika Oktay Arayıcı’nın Oyunlarında İroni Çeşitlemesi.
2003 ARMAĞAN, Yalçın Melih Cevdet Anday Şiirinde Zaman.
2003 ATAY, Hakan Heves-nâme’de Aşk Oyunu: Taci-zâde Cafer Çelebi’nin Özgünlük İdeali.
2003 CEBE AYAYDIN, Günil Özlem Yaşar Kemal’in İstanbul’una Çevreci Bir Yolculuk.
2003 AYDIN, Bilgen Fahri Celâlettin Göktulga’nın Öykülerinde Anomi ve Geçmişe Kaçış.
2003 Müge Canpolat Türkiye’de Deneme ve Eleştirinin Gelişiminde Orhan Burian’ın Yeri.
2003 DEMİRCAN, Aynur Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Aydınlık Bir Yüz: Abdülhak Hâmit Tarhan.
2003 ERGÜL, Mehmet Selim Cemal Süreya Şiirinde Bedenin Yazınsallaşması.
2003 TURGUT ÖKTEMGİL, Canan Latife Tekin’in Yapıtlarında Büyülü Gerçekçilik.
2003 ÖLÇER, Evrim Türkiye Masallarında Toplumsal Cinsiyet ve Mekân İlişkisi.
2003 ÖZATA, Jale Bilge Karasu’nun Gece’sine Metin ve Okur Odaklı Bir Yaklaşım.
2003 SODZAWİCZNY, Magdalena Türkiye Masallarında Şamanizm Öğeleri.
2003 ŞİŞMANOĞLU, Şehnaz Behçet Necatigil ve Şiirin Ev Hali.
2002 AKA, Pınar Hilmi Yavuz Şiirine Metin Merkezli Bir Bakış.
2002 AKGÜN, Ali İlhan Berk Şiirinde Nesne Sorunu.
2002 Kaya Akyıldız Nurullah Ataç’ın Eleştiri Pratiğinde Uygarlık Sorunu.
2002 ARSLANOĞLU, Arsev Ayşen Halit Ziya Uşaklıgil’in Romanlarında Aşk ve Nesne İlişkileri.
2002 CANER, Fırat Caner Bir İdeoloji Olarak Murathan Mungan Şiiri.
2002 ÇULHAOĞLU, Gülşen Şeyhî’nin Hüsrev ü Şirin Mesnevisindeki Aşk İlişkileri.
2002 GÜN, Kerem Peyami Safa’nın Yalnızız Romanında Ruh-Beden Sorunsalı.
2002 İSEN, Tûbâ Işınsu Divan Şiirinde Fahriye.
2002 AKGÜN, Ali İlhan Berk Şiirinde Nesne Sorunu.
2002 KALENDER, Arzu Taze Can Buldu Cihan’: Osmanlı Şiirinde Bahar.
2002 KARAHAN, Burcu Peride Celâl’in Romanlarında Kadın Kimlikleri.
2002 ORHAN, Ahmet Ece Ayhan ve Tarih Yaklaşımı.
2002 RAMİÇ, Alena Abdülhak Şinasi Hisar’ın Söyleminde Gelenek.
2002 SERDAR, Ali Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarında Cinsellik.
2002 SOMUNCUOĞLU, Gamze Sevgi Soysal’ın Yapıtlarında Kadın Kimliği (Tutkulu Perçem, Tante Rosa, Yürümek).
2002 TOMUR, Sevil Klişelerden Uzak Bir Köy Romancısı: Abbas Sayar.
2002 TUTUMLU, Reyhan Anlatı Bilimi Açısından Roman-Sinema Etkileşimi ve Bir Uygulama: Anayurt Oteli.
2001 BULUT, Hülya Yeniliklerle Dolu Yüzyıldan İki ‘Yeni’ İsim: Nedim-Levnî ve Eserlerindeki Sevgili Figürleri.
2001 DEMİR, Hivren Cemil Kavukçu Öykücülüğünde Kent, Taşra ve Modernlik.
2001 DÜNDAR, Leyla Burcu Murathan Mungan’ın Çağdaş Masallarında Cinsiyetçi Geleneğin Eleştirisi.
2001 GÜNAY, Çimen Toplumcu Gerçekçi Türk Edebiyatında Suat Derviş’in Yeri.
2001 NAZİK, Ayşegül Tomris Uyar Öykücülüğünde Toplumsal Güncellik ve Biçimsel Arayışlar.
2001 SOYLU, Özge Nahid Sırrı Örik, Kıskanmak ve Psikanaliz. 
2001 UYGUN, Beyhan Halide Edib-Adıvar ve Feminist Yazın. 

Bağlantılarda yer alan özetler ve tezler YÖK Ulusal Tez Merkezi sayfasından alınmıştır.